VAD är Träffpunkten ?

Träffpunkten är en ideell förening som har ett allmännyttigt ändamål och där enskilda personer samt organisationer är medlemmar.

 

HUR arbetar Träffpunkten ?

Träffpunkten bedriver dagverksamhet, riktad till personer i Nyköping med omnejd. Gästerna på Träffpunkten lever i utsatta situationer med missbruksproblem och hemlöshet.

Ledord i Träffpunktens etik och människosyn är värdighet och växt. Träffpunkten skall vara en miljö, som bidrar till att gästernas livsmod stärks. Verksamheten och mötet med gästerna skall präglas av att varje individs integritet värnas.

 

 VILKA arbetar på Träffpunkten ?

I Träffpunktens verksamhet arbetar frivilliga och anställda tilsammans. Också gäster på Träffpunkten medverkar till viss del i det dagliga arbetet. Föreningen Träffpunkten söker samverkan i nätverk med idéorganisationer, den offentliga sektorn och näringslivet.

 

VAD vill Träffpunkten med sitt arbete?

Träffpunktens verksamhet syftar till

- att förmedla uppmuntran, tillit och hopp i mötet med varje människa.

- att bidra till att människor kan komma tillbaka in i en samhällsgemenskap.

- att i allt arbete tillsammans med andra aktörer söka dialog och

  ömsesidighet, lära av varandra och uppmuntra varandras arbete.

- att hålla visionen om en värdighetsgaranti för alla levande.

 
Träffpunktens etik och människosyn

Värdighet

Vår svenska grundlag sammanfattar hur vi i vårt land skall leva tillsammans. Den inleds med Regeringsformen. Vad som där beskrivs är en människosyn, som skall råda i Sverige.

De grundläggande inslagen i denna människosyn skall vara respekt, värde, frihet och värdighet (regeringsformens ord). Begreppet värdighet är centralt i Träffpunktens arbete. Detta bemötande skall vara oberoende av vilka livsvillkor, arv och andra förutsättningar som våra liv präglas av (se vidare Socialtjänstlagen).

Växt

Utgångspunkten för Träffpunktens inriktning och verksamhet är varje individs behov och önskemål. Stöd och utveckling skall inte utgå från ideologi, ekonomi eller "tradition". Ett framgångsrikt arbete på Träffpunkten, med gästernas behov konsekvent i centrum, kan ske endast i en förtroendefull relation till gästen och i en tillitsfull samverkan med kommun, landsting, civilsamhälle och näringsliv.

Växt innebär att en människas självförtroende kan stärkas.

Träffpunktens syfte är att vara en öppen och värmande hållplats längs vägen fram till en människas tryggare självbild och starkare självkänsla.

 

DITT STÖD GÖR SKILLNAD!

Medlemskap i Föreningen Träffpunkten är 100kr/år  

Plusgiro:     511575-3

Bankgiro:    414-7757

 

 

 


 

 
2015-06-10